Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

 1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź zaświadczenie o jego braku (gmina) lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej.
 3. Jeżeli zbywana będzie:
  • cała nieruchomość – wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo),
  • część nieruchomości – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).

Ponadto:

 1. Jeżeli w księdze wieczystej nie został ujawniony geodezyjny podział nieruchomości:
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca ten podział,
  • wyciąg z wykazu zmian gruntowych obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).
 2. Jeżeli budynek nie został ujawniony w księdze wieczystej – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).
 3. Jeżeli nabycie nieruchomości nastąpi w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego:
  • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym,
  • oświadczenie o powierzchni posiadanych użytków rolnych, poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym,
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach rolniczych poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym ALBO świadectwo ukończenia nabywcę szkoły średniej/wyższej.

Uwaga:
Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne