Kancelaria Notarialna
Zbigniew Władysławski
Notariusz Olsztyn

Dokumenty

Niezbędne do dokonania czynności notarialnej dokumenty oraz dane stron powinny być dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem jej dokonania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Większość czynności poświadczeniowych dokonywana jest jednak na poczekaniu, bez konieczności wcześniejszego umawiania się i dostarczania dokumentów.

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych. W tym ostatnim przypadku wymagane jest również dostarczenie aktu założycielskiego/umowy spółki.

Przed przystąpieniem do dokonania czynności notarialnej każda z osób w niej uczestniczących powinna dostarczyć do kancelarii następujące dane:

  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • seria, numer i termin ważności dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • NIP,
  • stan cywilny,
  • dokładny adres zamieszkania,
  • w przypadku osób prawnych – pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, dokładny adres siedziby.

Kancelaria notarialna przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Czynności notarialne